STRIP I VIZUALNA KULTURA U HRVATSKOJ
25. ožujka - 13. lipnja

 OTVORENJE: 25. ožujka u 19:00 sati

(otvorenje izložbe održat će se on-line, a izložbu će se moći posjetiti od 15:00 - 20:00 sati)

Izložba NASTAVIT ĆE SE... Strip i vizualna kultura u Hrvatskoj sagledava stvaralaštvo stripa u europskom i međunarodnom kontekstu kao devetu umjetnost s poviješću, razvojem i antologijskim autoricama i autorima. Izložba prati promjenu percepcije o samoj prirodi stripa, o njegovoj ulozi u formiranju koncepta popularne i masovne kulture, te profesionalne i osobne mreže unutar kojih strip nastaje i pronalazi svoj put prema publici.

Nastajući u početku na marginama novina kao sredstva masovnog komuniciranja, kombinirajući tekst i sliku, strip se, nerijetko, nalazio između izdavaštva, masovnih medija, književnosti, filma, slikarstva i dizajna s jedne, te između novinskih kuća, akademskih institucija i kontrakulturnih pokreta s druge strane. U naizgled jednostavnom iskazu u kojem uglavnom spaja tekst i sliku, objedinjujući ili razdvajajući vizualnu i verbalnu naraciju, producentsku narudžbu ili autorsku beskompromisnost, s produkcijskim mogućnostima od jeftinih samizdata do luksuznih albuma, strip se može shvatiti i doslovno kao materijalizacija pojma vizualne kulture.

Promatrajući strip ne samo kao vizualnu, nego i kao društvenu činjenicu, izložba želi proširiti pogled na moguće načine prezentacije i promocije povijesnih ili recentnih djela ujedno otvarajući prostor za raspravu o produkciji, ponajprije nekomercijalnog, autorskog stripa. Upravo se autorski strip pozicionirao kao sastavni dio vizualne kulture i kulturne produkcije općenito, stoga ga treba i dalje afirmirati te osvještavati njegove ne samo umjetničke nego i komunikacijske i edukativne potencijale. Osim neosporne formalne, likovne kvalitete crteža, kolaža ili fotografije, strip se promatra prije svega kao iznimno uvjerljiv sklop vizualnih i verbalnih znakova koji svoju magičnu privlačnost duguju načinu na koji pričaju priču. S druge strane, naglasak se želi dati upravo ostvarenjima i izdanjima koja prelaze granice medija ili koji krše neke medijske zadanosti i konvencije, smatrajući strip autonomnom umjetničkom disciplinom. Postav pokazuje strip u Hrvatskoj od tridesetih godina do današnjih dana, s projekcijom njegove budućnosti kroz modele produkcije i obrazovanja, razmjene, umrežavanja i međunarodne suradnje.

 

Autorice koncepcije: Jasna Jakšić, Irena Jukić Pranjić, Ivana Kancir
Kustosice izložbe: Jasna Jakšić, Ivana Kancir
Kustosice izložbe u MLU: Martina Gavran Španiček, Mateja Moser, Valentina Radoš
Vizualni identitet: Rafaela Dražić
Izložbena grafika: Rafaela Dražić, Nikola Križanac
Edukativni program: Kristina Delalić Vetengl, Josipa Stojanović
Tehnički postav izložbe: Mirsad Bećarević, Tihomir Ferlin, Ranko Lalić

Podrška: Osječko-baranjska županija, Ministarstvo kulture

 

The exhibition To Be Continued… Comics and visual culture in Croatia sets the so-called Ninth Art of comic strips, cartoons and graphic storytelling in its European and international context, bringing together its history, evolution, and canonical authors. The exhibition examines the way in which perceptions of comics have changed over time, the role of comics in shaping popular and mass culture, and the professional and personal networks within which comics are created and find their way to the audience.

Originally emerging in the margins of newspapers as a form of mass communication that combined text and images, comics developed a complex set of social and cultural relationships. They share territory with the publishing industry, the mass media, literature, film, painting and design on the one hand; and with newspapers, academic institutions and countercultural movements on the other. Despite their deceptively simple mission to tell a story with text and image, comics constantly wrestle with the contradictions of visual and verbal narration, while balancing commercial demands and authorial individuality, and contending with production values that range from the self-published fanzine to the glossy hard-cover album. It is in this sense that the comic strip can be understood, quite literally, as a defining example of visual culture in the modern age.

By observing comics as both a visual and a social phenomenon, the exhibition seeks to widen our view of the various ways in which both historical and more recent works can be presented and promoted. It also opens up space for a wider discussion of primarily non-commercial, so-called authorial comics (the work of graphic storytellers who work independently of industrial, serial publishing), and their role as an integral part of visual culture and cultural production in general. The exhibition thereby hopes to raise awareness of the authorial comic’s potential as an artistic, social and educational medium. Alongside their indisputable artistic and formal qualities (whether composed of drawings, collages or photographs), comics are seen primarily as an extremely convincing set of visual and verbal signs that owe their magical appeal precisely to their ability to tell a story. The exhibition also places great emphasis on artists and publications that cross media boundaries, or question traditional media practices and conventions, while at the same time understanding comics as an autonomous artistic discipline. Opening the door to possible, multiple narratives about comics in Croatia from the 1930s to the present day, the exhibition also casts an eye towards the future of comics through models of production and education, exchange, networking and international cooperation.

Exhibition concept: Jasna Jakšić, Irena Jukić Pranjić, Ivana Kancir
Curators: Jasna Jakšić, Ivana Kancir
Curators in Museum of Fine Arts Osijek: Martina Gavran Španiček, Mateja Moser, Valentina Radoš
Visual identity: Rafaela Dražić
Exhibition graphics: Rafaela Dražić, Nikola Križanac

Educational programme: Kristina Delalić Vetengl, Josipa Stojanović
Technical support: Mirsad Bećarević, Tihomir Ferlin, Ranko Lalić

Supported by: Osijek - Baranja County, Ministry of Culture of the Republic of Croatia